RAZPIS ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE PODIPLOMSKE ŠOLE ZRC SAZU
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019


CALL FOR ENROLMENT 2018/2019

1. Podatki o izvajalcu študija:

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Tel: 01 470 64 52
E-pošta: Podiplomska.sola@zrc-sazu.si
Spletna stran

2. Naziv in stopnja študijskega programa:

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR
Doktorski študij 3. stopnje

3. Moduli študijskega programa:

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur poteka v okviru naslednjih modulov:

4. Kraj izvajanja študijskega programa:

Ljubljana

5. Trajanje študija:

3 leta

6. Pogoji za vpis:

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili enega izmed naslednjih študijskih programov:

  • študijski program druge stopnje;
  • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS);
  • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

7. Število prostih vpisnih mest (vključno z državljani in državljankami Republike Slovenije, drugih držav EU in drugimi tujci in tujkami): 

30 vpisnih mest

8. Roki in postopki za prijavo za vpis in za izvedbo vpisa v 1. letnik študija: 

Rok za prijavo za vpis je od 23. maja do 7. septembra 2018 za prvi vpis v prvi letnik doktorskega študija 3. stopnje.

Vsak kandidat oz. kandidatka lahko odda samo eno prijavo.

Ob prijavi izbere študijski program in študijski modul (navedeni v točki 3. pričujočega razpisa).

Kandidati in kandidatke oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Če se kandidat ali kandidatka prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Če se kandidatka oz. kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov:

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Pripis: "PRIJAVA ZA VPIS"

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na PŠ ZRC SAZU do roka, določenega z razpisom.

Ne glede na način prijave kandidat oz. kandidatka pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali dostavi osebno, v skladu z razpisom, na zgoraj navedeni naslov.

Obvezne priloge:

  • potrdilo o zaključku predhodnega študija (overjeno kopijo diplomske listine),
  • potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno študija in brez ocene diplome (lahko originalno potrdilo o vseh opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomski listini),
  • potrdilo o oceni diplomskega dela,
  • življenjepis in
  • utemeljitev vpisa.

Prijaviteljice in prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen na spletni strani ministrstva. Več informacij o postopku priznavanja izobraževanja in oddajo vloge lahko dobite tudi na e-naslovu: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si. 

9. Pogoji za vpis po merilih za prehod:

Študentkam in študentom je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov.

Študentom in študentkam ter diplomantom in diplomantkam katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove, lahko nosilci in nosilke predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU in se po vsebini vsaj v 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Za neposredni prehod v drugi letnik mora kandidat ali kandidatka zbrati enako število točk kot določa študijski program Primerjalni študij idej in kultur, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

Za neposredni prehod v tretji letnik mora kandidatka ali kandidat zbrati enako število točk, kot določa študijski program Primerjalni študij idej in kultur, torej vsaj 120 KT, drugače se lahko vpiše le v drugi letnik.

Diplomantom in diplomantkam podiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT.

10. Postopki in roki za prijavo in za izvedbo vpisa po merilih za prehod:

Rok za vpis po merilih za prehod je od 23. maja do 7. septembra 2018.

Kandidati in kandidatke oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ po navodilih, navedenih v točki 8. pričujočega razpisa.

11. Število prostih vpisnih mest za vpis po merilih za prehode (vključno z državljani in državljankami Republike Slovenije, drugih držav EU in drugimi tujci in tujkami): 

2. letnik: 30 vpisnih mest,

3. letnik: 30 vpisnih mest.

12. Šolnina:

Šolnina za posamezen letnik študija znaša 2.800,00 EUR.

13. Druga podrobnejša navodila in informacije pomembne za izbiro študija:

Prvi informativni dan: torek, 22. maja 2018 ob 17. uri na sedežu šole.

Drugi informativni dan: torek, 28. avgust 2018 ob 17. uri na sedežu šole.

Pogovor s kandidati in kandidatkami za vpis: po predhodnem obvestilu med 10. in 14. septembrom 2018, s pričetkom ob 17. uri.

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si in po telefonu 01 470 64 52 (vsak delavnik med 12. in 16. uro).

Vpisi v šolsko leto 2018/2019 bodo potekali potekajo med 17. in 28. septembrom 2018, med 10. in 14. uro v tajništvu Podiplomske šole ZRC SAZU.

V Ljubljani, 15. marca 2018

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha
v. d. dekanje

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta

CALL FOR ENROLMENT 2018/2019 (pdf)

Kandidati in kandidatke
oddajo prijavo za vpis
preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ