atrij-prazen.jpg

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR (brošura)

COMPARATIVE STUDIES OF IDEAS AND CULTURES (brochure)

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur temelji na intelektualni izmenjavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja.

Opis programa

Doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, ki se izvaja v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), temelji na intelektualni izmenjavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja. V študij so vključeni raziskovalci in raziskovalke ter univerzitetni učitelji in učiteljice s področja filozofije, arheologije, zgodovine, etnologije in folkoristike, antropologije, umetnostne zgodovine, jezikoslovja, literarnih ved in sociologije.

Program združuje nekatera tradicionalna, klasična znanja in pristope (ki so pomembni za Slovenijo, jugovzhodno Evropo ter za znanost na splošno), hkrati pa z interdisciplinarnostjo, komparativnostjo ter zgodovinsko, družbeno in politično kontekstualizacijo problemov presega tako konvencionalne discipline kot tudi kulturne meje in se posveča kritičnim analizam sodobnih in aktualnih problemov na globalni ravni.

Študentke in študenti se seznanjajo z vodilnimi idejami, predstavami, koncepti in praksami, ki še vedno oblikujejo sodobni evropski prostor in okolja, ki so z Evropo tesno povezana. Študentke in študenti razpoznavajo medsebojno odvisnost dvo- in večstranskih procesov kulturnih izmenjav ter se spoznajo z dejansko dialektičnostjo odnosa med navidezno statičnostjo tradicije in nenehno spreminjajočim se življenjskim svetom, med enakostjo in različnostjo, med lokalnimi značilnostmi in globalnimi usmeritvami.

Doktorski študij 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur poteka v okviru 7 modulov, ki so tematski okvir za splošno izbirne predmete študijskega programa:

Vpisni pogoji
Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: 

  • študijski program druge stopnje; dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk; 
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Pogoji za napredovanje po programu
Ob vpisu si študentka oz. študent vpiše predmete v obsegu 18 kreditnih točk (ECTS). Od tega je 6 ECTS iz obveznega predmeta, 12 ECTS pa prištejeta dva splošno izbirna predmeta, ki jih ob vpisu potrdi koordinatorica oz. koordinator izbranega modula ali mentorica oz. mentor, v kolikor je že izbran. Študentka oz. študent lahko opravi te obveznosti na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. 

V prvem letniku v dogovoru z mentorico ali mentorjem pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki zajema pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Raziskovalno delo in predstavitev seminarske naloge mora študentka ali študent opraviti v prvem letniku v okviru Samostojnega raziskovalnega dela I. Z najmanj 75% aktivno udeležbo na predstavitvah kolegov in kolegic pridobi opravi še obveznost Raziskovalnega seminarja I.

Pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 48 ECTS od skupno 60 ECTS Pred vpisom v 2. letnik mora študentka ali študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

Pogoj za vpis v 3. letnik je zbranih 120 KT. Pred vpisom v tretji letnik mora študent oz. študentka opraviti naslednje študijske obveznosti:

V 3. letniku se študentka oz. študent v celoti posveti raziskovalnem delu. Pred zagovorom delo na svojem doktoratu predstavi kolegicam in kolegom z obveznostjo Samostojnega raziskovalnega dela III. Študij zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

Pogoji za ponavljanje letnika
Študentka oz. študent se lahko ponovno vpiše prvi letnik, če zbere vsaj 18 KT točk iz tega letnika.

Študentka ali študent lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.

Študentka oz. študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico do opravljanja preostalih študijskih zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.

Podaljšanje statusa študenta
Po izteku triletnega statusa študenta, je možno status obdržati še eno leto. 

Določbe o prehodih med programi
Študentkam in študentom je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov.

Študentkam in študentom ter diplomantkam in diplomantom katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove lahko Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU prizna izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Za neposreden prehod v 2. letnik mora kandidatka oz. kandidat za vpis zbrati enako število točk, kot jih določa študijski program Primerjalni študij idej in kultur, torej vsaj 48 KT, sicer se lahko vpiše le v 1. letnik.

Za neposreden prehod v 3. letnik mora kandidat oz. kandidatka zbrati enako število točk, kot določa študijski program Primerjalni študij idej in kultur, torej vsaj 120 KT, sicer se lahko vpiše le v 2. letnik.

Diplomantkam in diplomantom podiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se v doktorskem študijskem programu 3. stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Izmenljivost
Med študijem lahko študentka oz. študent opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 ECTS (do dva semestra) na drugih, po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste stopnje na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje Senata.

V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom in študentkam drugih študijskih programov, ki tako želijo, da opravljajo študijske obveznosti v predlaganem študijskem programu.

Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti semestrski.

Pogoji za dokončanje študija
Pogoj za dokončanje študija je zbranih 180 ECTS. To je opravljeno vseh 5 izpitov (skupaj 30 ECTS), s programom predpisano samostojno raziskovalno delo (90 KT), opravljene obveznosti na raziskovalnem seminarju (30 KT) in uspešen zagovor doktorske disertacije (30 KT). S pozitivno oceno doktorske disertacije in njenega zagovora študent oz. študentka zaključi študij.

Študentom in študentkam, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Podiplomska šola ZRC SAZU doktorsko diplomo, ki je javna listina in naziv doktor oz. doktorica znanosti. Sestavni del doktorske diplome je priloga k diplomi.

Temeljni cilji študija
Študentke in študenti se seznani z vodilnimi idejami, predstavami, koncepti in praksami, ki še vedno oblikujejo sodobni evropski prostor in okolja, ki so z Evropo tesno povezana. Študentke in študenti razpoznavajo medsebojno odvisnost dvo- in večstranskih procesov kulturnih izmenjav ter se soočijo z aktualno dialektičnostjo odnosa med navidezno statičnostjo tradicije in nenehno spreminjajočim se življenjskim svetom, med enakostjo in različnostjo, med lokalnimi značilnostmi in globalnimi trendi.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja
Preverjanje znanja je načrtovano vnaprej. Pri vsakem predmetu so največ trije izpitni roki. Način ocenjevanja študentovega oz. študentkinega znanja je odvisen od vsebine in načina izvedbe posameznega predmeta. Lahko se ocenjuje izdelke, kot so seminarske naloge in projekti, pri čemer se daje poleg pisnega izdelka poudarek tudi študentovi ustni predstavitvi pred učiteljem ali učiteljico in študenti ter študentkami. S tem se spodbuja čim bolj aktiven pristop, ustvarjalnost, razvijanje veščine nastopanja in argumentiranega razpravljanja. Uspešnost individualnega raziskovalnega dela se sproti preverja z vmesnim poročilom, oceni pa ga Znanstveni svet na podlagi zaključnega poročila, ki ga študent tudi ustno predstavi pred mentorji in mentoricami ter študenti in študentkami. Način preverjanja znanja za vsak predmet posebej je podan. skupaj z vsebinami predmetov.

Deset dni po opravljenem izpitu in najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto, mora predavatelj oz. predavateljica na tajništvo študijskega programa poslati pisno izjavo v kateri specificira ali je študent/-ka opravil/-a izpit ali ne.

Študentka oz. študent zaključi študij z zagovorom doktorske disertacije pred tričlansko komisijo.

 

 

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta