Predmetnik

Obvezne vsebine

Compulsory courses

01    Samostojno raziskovalno delo I (izdelava in javna predstavitev doktorske teze)
02    Raziskovalni seminar I (aktivna udeležba na predstavitvah dispozicij kolegov in kolegic)
03    Samostojno raziskovalno delo II (pisanje doktorata)
04    Raziskovalni seminar II (aktivna udeležba na predstavitvah dispozicij kolegov in kolegic)
05    Samostojno raziskovalno delo III (pisanje doktorata)
06    Doktorat (uspešen zagovor doktorata)
07    Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju

ANTROPOLOGIJA: RAZUMEVANJE SVETOTVORNIH PRAKS
Antropološki modul

ANTHROPOLOGY: UNDERSTANDING WORLDMAKING PRACTICES
Anthropology module

10    Antropologija rodnosti
11    Kozmologija mezoameriških ljudstev
12    Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop
60    Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij
61    Antropologija zavesti in praks zavedanja
62    Politični smeh: k antropologiji humorja
63    Epistemološki pluralizem in "dekolonizacijske" metode v etnografskih raziskavah
64    Angažirana antropologija in aktivizem
65    Metodologija razsiakv v antropološki lingvistiki

TISOČLETJA MED JADRANOM IN PODONAVJEM
Arheološki modul

MILLENIA BETWEEN THE ADRIATIC AND THE DANUBE
Archaeological Module

13    Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe
14    Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč
15    Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp
16    Kronološki sistemi poznega latena od Iberskega polotoka do spodnjega Podonavja
17    Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana
18    Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine
19    Rimska mesta med Jadranom in Donavo
20    Romanizacija
21    Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe
82    Prostorska arheologija - arheologija v prostoru. Metode in prakse raziskovanja prostorov v arheologiji
83    Arheologija zgodnjega srednjega veka

TRANSFORMACIJA MODERNE MISLI - FILOZOFIJA, PSIHOANALIZA, KULTURA
Filozofski modul

THE TRANSFORMATION OF MODERN THOUGHT - PHILOSOPHY, PSYCHOANALYSIS, CULTURE
Philosophical Module

22    Filozofija in psihoanaliza
23    Filozofija in znanstvena revolucija
24    Psihoanaliza in družbena vez
25    Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij
47    kritična estetika in umetnost 20. stoletja
48    Oblikovanje pojmov
49    Sodobna filozofija in moderna literatura
81    Nemški idealizem in njegovi nasledki
84    Ideologija in filozofija

KULTURNA ZGODOVINA
Zgodovinski modul

CULTURAL HISTORY
Historical Module

35    Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi
36    Spomin narodov v historični perspektivi
50    Spomin in zgodovina
51    Zgodovina nasilja
52    Mediji, spomin in zgodovina
53   Zgodovina, identiteta in popularna kultura

SLOVENSKE ŠTUDIJE - TRADICIJA IN SODOBNOST
Modul slovenske študije

SLOVENE STUDIES - TRADITION AND MODERNITY
Slovene Studies Module

38    Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem: izbrane teme
39    Govorica predmetov - poglavja iz materialne kulture Slovencev
40    Izročilo in etika
41    Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin (narečje kot izvorni temelj slovenskega jezika)
42    Ljudsko in umetno - folkloristični in medbesedilni vidiki
43    Medbesedilnost in kulturni spomin
44    Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo
45   Tragedija v gledališču, kulturi in družbi
46    Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi
67    Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi
68    Ritualnost

LEKSIKOLOGIJA, LEKSIKOGRAFIJA, SLOVNIČARSTVO
Jezikoslovni modul

LEXICOLOGY, LEXICOGRAPHY, GRAMMATICOGRAPHY
Linguistic Module

54    Zgodovina, osnove in  didaktika leksikologije, leksikografije in slovničarstva
55    Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika
56    Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih
57    Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji
58    Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica
59    Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

LITERATURA V KONTEKSTU
Literarni modul

LITERATURE IN THE CONTEXT
Literary Module

69    Evropske literature in nacionalizmi
70    Literarna geografija
71    Literatura in likovna umetnost
72    Modernizmi in avantgarde
73    Naratologija
74    Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom
75    Sociologija (slovenske) literarne institucije
76    Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz
77    Tekstologija in digitalna humanistika
78    Teorija diskurza in literatura
79    Zgodovina knjige in cenzure
80    Življenjepisje: avtobiografija, biografija, spomini, dnevniki, pisma

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta

vhod.jpg