O NAS

Podiplomska šola ZRC SAZU (PŠ ZRC SAZU) je bila ustanovljena kot nedržavna, raziskovalna in študentkam ter študentom prijazna visokošolska ustanova za izvajanje podiplomskega študija s področij humanistike in družboslovja na magistrski 2. in na doktorski 3. stopnji.

Podiplomsko šolo ZRC SAZU je 22. aprila 2011 ustanovil Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Soglasje k ustanovitvi šole je dala Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU).

Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu je 18. oktobra 2012 Podiplomski šoli ZRC SAZU podelila akreditacijo. Z Univerzo v Novi Gorici je bila podpisana pogodba o prenosu doktorskega študijskega programa 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur z Univerze na Podiplomsko šolo ZRC SAZU. Podiplomski študijski program je bil 11. decembra 2013 z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sprejet v razvid visokošolskih zavodov in študijskih programov Republike Slovenije.

POSLANSTVO

Poslanstvo PŠ ZRC SAZU je zagotoviti najbolj kakovostni podiplomski študijski program 2. in 3. stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa in v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju. Znanje nastaja v ustvarjalnem dialogu med raziskovalkami in raziskovalci, visokošolskimi učiteljicami in učitelji ter študentkami in študenti in se prenaša na mlajše generacije in v širše kulturno, družbeno in gospodarsko okolje. PŠ ZRC SAZU si prizadeva za krepitev vloge in pomena znanosti kot enega ključnih dejavnikov kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Svoje poslanstvo uresničuje, ko deluje kot središče odličnosti, kjer se tesno prepletata temeljno raziskovanje in podiplomsko izobraževanje. S tem, da ponuja izbran in natančno definiran spektrum vednosti s področja humanistike in družboslovja, odpira nova raziskovalna področja, spodbuja sodelovanje z domačimi in tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter krepi mednarodne povezave na ravni podiplomskega študija humanistike in družboslovja.

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
SI - 1000 Ljubljana
(0)1 470 64 52
E-pošta