Podiplomska šola ZRC SAZU je bila ustanovljena kot nedržavna, raziskovalna in študentkam ter študentom prijazna visokošolska ustanova za izvajanje podiplomskega študija na magistrski 2. in na doktorski 3. stopnji.

Šolo je 22. aprila 2011 ustanovil Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu je 18. oktobra 2012 Podiplomski šoli ZRC SAZU podelila akreditacijo. Z Univerzo v Novi Gorici je bila podpisana pogodba o prenosu doktorskega študijskega programa Primerjalni študij idej in kultur z Univerze na Podiplomsko šolo ZRC SAZU.

Podiplomski študijski program je bil 11. decembra 2013 z odločbo sprejet v razvid visokošolskih zavodov in študijskih programov Republike Slovenije.

Poslanstvo PŠ ZRC SAZU je zagotoviti najbolj kakovostni študijski program 2. in 3. bolonjske stopnje na podlagi raziskovalnega in izobraževalnega procesa in v intenzivnem raziskovalno-razvojnem ter inovativnem okolju.

Šola, kjer znanje nastaja v harmoničnem dialogu med raziskovalci in raziskovalkami, učitelji in učiteljicami ter študenti in študentkami, se prenaša na mlajše generacije in v širše gospodarsko, družbeno in kulturno okolje, je krepitev vloge in pomena znanosti kot enega ključnih dejavnikov družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja Slovenije.

PŠ ZRC SAZU svoje poslanstvo uresničuje, ko deluje kot središče odličnosti, kjer se tesno prepletata temeljno raziskovanje in podiplomsko izobraževanje. S tem, da ponuja izbran, vendar natančno definiran spektrum vednosti s področja humanistike in družboslovja, odpira nova raziskovalna področja, spodbujala sodelovanje z domačimi in tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter krepi mednarodne povezave na ravni podiplomskega študija humanistike in družboslovja.

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
SI - 1000 Ljubljana
(0)1 470 64 52
E-pošta