Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.

 • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;

 • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;

 • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;

 • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

 • V primeru, da število kandidatk in kandidatov presega število razpoložljivih mest, Senat fakultete razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Pogoji za napredovanje po programu

Ob vpisu si študent izbere mentorja na posameznem znanstvenem področju. Študent vpiše predmete v obsegu 18 kreditnih točk: od tega je 6 kreditnih točk iz obveznega predmeta, 12 kreditnih točk pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi mentor oz. mentorica.
Študent in študentka lahko opravi te obveznosti na tujih institucijah. V prvem letniku v dogovoru z mentorjem pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki zajema pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Predstavitev in zagovor dispozicije mora študent oz. študentka opraviti v prvem letniku. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo in najmanj 75 % aktivno udeležbo na raziskovalnem seminarju pridobi 26 KT, 16 KT pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem oz. mentorico definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v 2. letnik mora študentka oz. študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • izpit iz obveznega predmeta;

 • obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);

 • samostojno raziskovalno delo (uspešno pripravljena in predstavljenadispozicija doktorskega dela);

 • pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 48 KT od skupno 60 KT.

Pred vpisom v 3. letnik mora študent oz. študentka opraviti naslednje študijske obveznosti

 • vsi izbirni izpiti iz prvega in drugega letnika;

 • obveznosti na raziskovalnem seminarju  (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);

 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljeno delo na doktorski tezi);

 • pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih vseh 120 KT.

V 3. letniku se študent oz. študentka v celoti posveti raziskovalnem delu, ki ima kot rezultat uspešno zagovarjano doktorsko disertacijo.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent lahko ponovno vpiše prvi letnik, če zbere vsaj 18 KT točk iz tega letnika.

Študent lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.

Študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.

Podaljševanje statusa študenta

V skladu s 52. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU študentu oz. študentki miruje status študenta v času porodniškega dopusta, dopusta zaradi nege otroka po porodniškem dopustu ali bolniške odsotnosti, daljše od pol leta.

Po zaključku zadnjega semestra študija študent ali študentka ohrani status študenta še dvanajst mesecev oziroma do zaključka študija. V upravičenih primerih se lahko študentki oz. študentu status podaljša tudi za dalj časa, vendar največ za dvanajst mesecev.

Določbe o prehodih med programi

Študentom je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov:

 • Študentom in diplomantom katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot študenti predlaganega programa, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

Poleg tega lahko študent prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi opravljene obveznosti v obsegu do 12 KT po katerem koli programu doktorskega študija katere koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti.

Izmenljivost:

 • Med študijem lahko študent opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 KT (do dva semestra) na drugih po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste stopnje na Univerzi v Novi Gorici ali drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje Znanstvenega sveta programa ter Senata Univerze v Novi Gorici, če gre za drugo institucijo pa tudi sklenitev tripartitnega sporazuma med študentom in obema institucijama.
 • Če obstaja tovrsten sporazum med institucijama, lahko študent opravlja na drugi instituciji tudi individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo (joint degree).

V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom drugih študijskih programov, ki tako želijo, da opravljajo študijske obveznosti v predlaganem študijskem programu.

Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti semestrski.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je zbranih 180 KT, tj. opravljeni vsi izpiti (30 KT), s programom predpisano individualno raziskovalno delo (90 KT), opravljene obveznosti na raziskovalnem seminarju (30 KT) in uspešen zagovor doktorske disertacije (30 KT). S pozitivno oceno doktorske disertacije in njenega zagovora študent zaključi študij.

Študentom, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Podiplomska šola ZRC SAZU doktorsko diplomo, ki je javna listina.