Vhod

VODSTVO

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha
v. d. dekanja

TAJNIŠTVO

Tiva Vlaj
Tajnica

ORGANI pŠ ZRC SAZU so:

  • skupščina - usmerjevalni in nadzorni ogran šole, sestavljajo jo trije predstavniki ustanovitelja
  • upravni odbor - organ upravljanja šole, 
  • dekan, vodi, zastopa in predstavlja šolo
  • senat - najvišji strokovni organ šole
  • akademski zbor in predsednik zbora
  • študentski svet.
     

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta